Artikel 14

Frihet och personlig säkerhet


Lägesanalys

Trots kritik från FN-kommittén har inga ytterligare åtgärder vidtagits för att förhindra frihetsberövande enbart på grund av att en person har en funktionsnedsättning. Det har under de senaste åren till exempel skett en påtaglig ökning av antalet barn med autism som tvångsvårdas. Sverige har fortfarande ett strukturellt problem med långa vårdköer till den frivilliga psykiatriska vården vilket ökar risken för senare tvångsvård. Många har också fastnat i sluten psykiatrisk vård och i rättspsykiatrisk vård då det saknats mottagande i kommunen.

Personer som lever i sexuell utsatthet, missbruk eller har frihetsberövats har ofta en bakgrund med psykosocial eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men enligt lag har psykiatrin inget ansvar för beroendevård och inom beroendevården saknas kunskap om psykisk och fysisk ohälsa. Det gör att många antingen går in i den ena tvångsåtgärden efter den andra, eller hamnar helt utanför.

Svensk rätt skiljer inte mellan vårdbehov och samhällsskydd som grund för frihetsberövande. Det saknas också aktuella förslag till förändring.

Det finns små möjligheter till förändring genom att överklaga den obligatoriska vården och institutionaliseringen. Förvaltningsrätter i Sverige gör sällan en objektiv bedöm – ning utan låter sig vägledas av vad överläkaren har skrivit.

För patienter som inte frivilligt accepterar att ta emot psykiatrisk vård, men som inte bedöms behöva vårdas på sjukhus, finns öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT). Patienten förväntas i ÖPT följa vissa villkor exempelvis för medicinering. Det specificeras och prövas i för låg utsträckning hur villkoren förväntas främja psykisk hälsa och framtida möjlighet att frivilligt delta i sin vård. Villkor i form av medicinering och ECT (elektrokonvulsiv behandling) berövar patienter rätten att själv väga behandlingseffekt mot kraftig biverkan. Villkoren i ÖPT bygger dock på informellt tvång. Balansen är undermålig mellan mänskliga rättigheter, vårdbehov för den enskilde individen och i förekommande fall samhällsskydd i ÖPT .


Förslag till rekommendationer artikel 14

  1. Avsätt budgetmedel för ett kompetenslyft om mänskliga rättigheter och olika funktionsnedsättningar för personal och chefer inom både domstolsväsendet och socialtjänsten, med syfte att minska antalet illegala frihetsberövanden och att säkerställa en rättssäker och trygg process för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.
  2. Följ upp och förtydliga nödvändigt ansvar för adekvat vård för personer med samsjuklighet (som psykisk ohälsa eller annan funktionsnedsättning och missbruksproblematik) med syfte att minska risken för frihetsberövande i framtiden
  3. Vidta skyndsamt åtgärder så att utskrivningsklara personer inte hålls kvar i tvångsvård.
  4. Säkerställ genom mål och uppföljning att de som behöver vård inom den öppna psykiatrin får det i tid, för att förebygga risken för tvångsvård.
  5. Avveckla vårdformen Öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) vid allmänpsykiatrisk vård.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content