Artikel 32

Internationellt samarbete


Lägesanalys

Sverige fick beröm av FN 2014 för sin tvåspårsstrategi för inkludering av funktionsnedsättning i det internationella utvecklingsarbetet. Rekommendationen från kommittén var att sprida tvåspårsstrategin i internationellt utvecklingsarbete. Vi har inte sett några rapporter om hur det har genomförts.

FN betonade också vikten av att integrera ett rättighetsper – spektiv för personer med funktionsnedsättning i ramverket för utveckling efter 2015. Detta som kom att kallas Agenda 2030 beslutades av FN:s generalförsamling i september 2015. I agendan finns löftet om att ingen ska lämnas utanför i Agenda 2030-arbetet. Personer med funktionsnedsättning lyfts fram i flera mål och delmål. Det har dessvärre inte varit prioriterat i det nationella arbetet i Sverige. Tyvärr brister även aktiv involvering, enligt konventionen artikel 4.3, i arbetet med de globala målen. Funktionshinderorganisationer har inte varit representerade i delegationen som regeringen utsåg, och inte heller bjudits in att delta i det årliga högnivåforum som genomförs i New York varje sommar. Funktionshinderorganisationerna har bidragit med flera förslag, bland annat om att lyfta universell utformning som en utgångspunkt som skulle kunna förstärka även det internationella samarbetet.

Det föreligger stora brister och låga ambitioner i att verkligen följa upp rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hur denna målgrupp får bättre levnadsvillkor, när Agenda 2030 förverkligas. Sverige har inte utvecklat en systematik i uppföljningen eller deltagit i projektet Bridging the gap där FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter tillsammans med EU arbetar fram indikatorer om kopplingen mellan konventionen och Agenda 2030.


Förslag till rekommendationer artikel 32

  1. Säkerställ att såväl det nationella som det internationella arbetet med Agenda 2030 prioriterar ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv som bygger på mål och delmål som FN har beslutat om.
  2. Utveckla och sprid universell utformning som process som genomströmmar det internationella samarbetet för att genomföra Agenda 2030 och konventionen.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content