Artikel 8

Medvetandegöra situationen för personer med funktionsnedsättning


Lägesanalys

Regeringen agerade skyndsamt på FN:s rekommendation 2014 och gav medel och uppdrag till Myndigheten för delaktighet, MFD, Barnombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen, 2015–2017, för att öka medvetenheten. Uppdraget har dock inte resulterat i mätbara resultat eller återkommande, regelbundna och kontinuerliga satsningar. 

I jämförelse med satsningar för att sprida kunskap om andra ratificerade konventioner har satsningarna på information och medvetandegörande om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning varit mycket begränsade.

Det finns ett långsiktigt kunskapslyft om barnrättigheter och särskild budget för detta sedan 2005, men det saknas en långsiktigt hållbar strategi för att öka medvetenheten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Hänvisning till konventionen är heller inte systematiskt integrerad i utredningar, politik och relevanta yrkesutbildningar. Det saknas även systematisk uppföljning av medvetenhet och kunskap om rättigheterna. Insikten om ett rättighetsperspektiv för personer med funktionsnedsättning har inte fått genomslag i regering, riksdag, regioner, kommuner, rättsväsende, offentlig eller privat sektor.

Konventionen involverar medierna som en viktig aktör för att öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning. Mediebilden av personer med funktionsnedsättning följs inte upp systematiskt i Sverige. En analys från 2007 visade att medier speglar personer med funktionsnedsättning med utgångspunkt från ett fåtal sjukdomar och diagnoser, att vinkeln ofta är negativ och reproducerar bilden av hopplöshet, ohälsa, problem eller utanförskap. En mindre kartläggning 2018  bekräftar de fortsatta bristerna. Synliggörande av personer med funktionsnedsättning återfinns i enbart cirka 1,2 procent av alla nyheter från public service.


Förslag till rekommendationer artikel 8

  1. Avsätt tillräckliga resurser för att långsiktigt, och på samhällets olika nivåer, sprida kunskap om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ett rättighetsperspektiv på funktionshinder och personer med funktionsnedsättnning, samt utveckla modeller för implementering av synsättet.
  2. Förstärk, i nära dialog med funktionshindersrörelsen, arbetet med konkreta åtgärder med anledning av resultat av FN-granskningar och rekommendationer.
  3. Initiera dialog mellan funktionshindersrörelsen, medieforskning och företrädare för mediebolag för att utveckla riktlinjer, löpande granskning och uppföljning av mediebilden av personer med funktionsnedsättning.
  4. funktionsnedsättning kan följas genom statistik och indikatorer.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content