Artikel 16

Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp


Lägesanalys

Barn och kvinnor med funktionsnedsättning riskerar i högre grad än barn och kvinnor utan funktionsnedsättning att utsättas för våld och övergrepp. Stödmaterial har tagits fram för att höja medvetenheten hos personer som i sitt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Men problemet med högre risk för utnyttjande och våld kvarstår.

Avsaknad av kunskap och skäliga anpassningar inom ramen för förundersökning och domstolsprocesser leder till att barn med funktionsnedsättning inte blir lyssnade på. Omständigheterna leder till lägre åtalsfrekvens. Se rekommendation under artikel 13 .

Det finns flera fall där till exempel färdtjänstpersonal som utsatt någon för övergrepp fortsätter att arbeta. Polismyndigheten och domstolarna har fått en utökad skyldighet att meddela Transportstyrelsen om personer som dömts för brott, exempelvis sexualbrott. Problemet kvarstår dock med personal som ännu inte dömts.

Det saknas rutiner för att säkerställa att personal har tillräcklig kunskap och att de som utsatts för brott får det extra stöd och hjälp de har rätt till på grund av sin funktionsnedsättning, till exempel stöd med kommunikation.

Många kommuner saknar kvinnojour eller andra lösningar för personer som blir utsatta för våld i nära relation, som är tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar.


Förslag till rekommendationer artikel 16

  1. Säkerställ att uppföljningsbar statistik, som möjliggör en intersektionell analys över risken att utsättas för våld och övergrepp, insamlas löpande.
  2. Säkerställ att personer som arbetar inom hälso- och sjukvård, skola, polis och rättsväsende har tillräcklig kunskap om orsaker bakom den högre risken att utsättas för våld och övergrepp för personer med funktionsnedsättning. Säkerställ att de även har kunskap om de rättigheter till särskilt stöd som personer med funktionsnedsättning har, till exempel tolk och andra anpassningar.
  3. Säkerställ och följ upp att kommuner erbjuder tillgängliga kvinnojourer och tillgänglig information till de som utsätts för våld och övergrepp.
  4. Säkerställ att avtal om upphandlad färdtjänst ska innehålla en klausul om att en tjänstförare som till exempel polisanmälts för övergrepp ska tas ur tjänst under utredningstiden.
  5. Inför omvänd bevisbörda när tvång och restriktioner anmäls eller överklagas.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content