Artikel 15

Rätt att inte utsättas för tortyr


Lägesanalys

Ingen rekommendation från 2014 gällande artikel 15 har genomförts. Det saknas fortfarande krav på skriftligt samtycke vid ECT (elektrokonvulsiv behandling). Förslag om lagändringar som skulle innebära steg framåt när det gäller tvångsvård av barn har utretts men inte genomförts.

Det förekommer mer tvång och restriktioner, exempelvis i form av bältning, än vad som är nödvändigt för god vård inom psykiatrin. Bidragande orsaker till detta är brist på insyn och ett arbetssätt som inte främjar alternativ till tvång och restriktioner. Här saknas en konventionskonform tolkning av lagstiftningen och ett människorättsbaserat angreppssätt.


Förslag till rekommendationer artikel 15

  1. Åtgärda bristerna i regelverk och praktik som rör samtycke vid ECT-behandling vilket togs upp i rekommendationen 2014.
  2. Säkerställ att användningen av tvångsåtgärder minskar inom tvångsvården. Genomför en nationell utbildningsinsats som följs upp, så att all personal inom psykiatrin har ett rättighetsperspektiv på personer med funktionsnedsättning.
  3. Inför omvänd bevisbörda när tvång och restriktioner anmäls eller överklagas.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content