Artikel 18

Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap


Lägesanalys

Asylprocessen är rättsosäker för asylsökande och migranter med funktionsnedsättning. Brister i mottagande gör att Migrationsverket ofta inte upptäcker funktionsnedsättning. Det beror bland annat på att inte samtliga migranter genomgår en hälsoundersökning. Konsekvenserna av detta är många. Skälen till att personen ifråga söker asyl riskerar att inte komma fram, vilket påverkar möjlighet till beviljad asyl. Det försvårar också möjligheterna att sätta in stödinsatser i ett tidigt skede inför och under etableringstiden. Detta är särskilt allvarligt när det gäller barn och ungdomar där behovet av stödinsatser i förskola och skola riskerar att förbises.

Den information som ges vid asylmottagandet är otillgänglig för många personer med funktionsnedsättning. Det innebär att asylsökande inte får nödvändig information om rättigheter, förfarande och tillgång till stöd och service.

Den nya migrationslagstiftningen som infördes 2016 påverkar särskilt personer med funktionsnedsättning. Dels omöjliggörs i princip uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl, som exempelvis omfattande funktionsnedsättningar och vårdbehov. Dels innebär den skarpare lag – stiftningen särskilda krav på anställning vilket har negativ inverkan på möjligheterna för migranter med funktionsnedsättning att få uppehållstillstånd, eller att återförenas med sina familjer. Situationen för migranter med funktionsnedsättning försvåras ytterligare då bidragsanställningar inte betraktas som anställning.

Om du kommit till Sverige innan 24 november 2015 kan du, enligt den så kallade nya gymnasielagen, under vissa förutsättningar få uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Enligt lagen kan en person som hittar ett arbete inom 6 månader från studiernas slut få förlängt uppehållstillstånd. Däremot accepteras inte anställningar som är beroende av lönebidrag eller arbetsmarknadspolitiska program, vilket påverkar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att gynnas av lagen.

Det saknas fakta och statistik kring personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen och kring konsekvenserna av den nya migrationslagstiftningen för denna grupp. Enligt Myndigheten för Delaktighet, MFD, innebär detta en stor risk för indirekt diskriminering av denna målgrupp.


Förslag till rekommendationer artikel 18

  1. Revidera och följ upp den nya migrationslagstiftning – ens konsekvenser för asylsökande och migranter med funktionsnedsättning.
  2. Tydliggör ansvaret i offentlig sektor för mottagande av asylsökande och migranter med funktionsnedsätt – ning, särskilt för att säkerställa rättigheterna enligt artikel 19.
  3. Säkerställ att ett rättighetsperspektiv genomsyrar alla underlag för beslut som rör personer med funktions – nedsättning i asyl- och migrationspolitiken.
  4. Revidera den nya gymnasielagen så att den inte diskriminerar personer med funktionsnedsättning.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content