Artikel 19

Rätt att leva självständigt och delta i samhällslivet


Lägesanalys

Rekommendationen från 2014 har inte hörsammats, tvärtom har de ekonomiska resurserna reducerats. Trots starka nationella finanser påbörjade regeringen åtgärder för att minska kostnaderna för personlig assistans 2015. Besparingskrav, domstolsavgöranden och Försäkringskassans tolkningar av svensk lag och domar har orsakat en allvarlig kris där cirka 1 500 personer har förlorat statligt finansierad personlig assistans sedan 2015. Förändringarna i rättstillämpningen har haft särskild negativ inverkan på barn och familjer. Regeringen räknar med att den statliga assistansersättningen kommer att fortsätta minska framöver.

LSS är en rättighetslag som liksom konventionen uttrycker den enskildes självbestämmande som en bärande princip. Sedan lagens införande 1994 har rättstillämpningen successivt urholkat lagens rättigheter, från 2016 har den förändrade rättstillämpningen skett i allt snabbare takt. Kommunerna som ansvarar för flertalet av LSS tio olika insatser blir alltmer restriktiva i sin bedömning. Konsekvenserna är att personer inte får det stöd de behöver och har rätt till. Möjligheterna att styra över sitt eget liv har inskränkts för många. Forskning pekar på hur politisk styrning påverkar myndighetens tolkning av rätten till individuellt bedömda socialförsäkringsförmåner. Forskare har också lyft fram hur nedskärningar politiskt har motiverats genom felaktiga uppskattningar av förekommande bidragsfusk.

I annan lagstiftning som syftar till att ge stödinsatser till personer med funktionsnedsättning, utöver LSS, finns inte principen om självbestämmande inskriven. Friheten för personer med funktionsnedsättning att själva göra sina livsval och att styra sitt eget liv är inte säkerställd i svensk lagstiftning och försvagas successivt.

Rätten att välja sin bosättningsort och var och med vem man vill leva, på lika villkor som andra, efterlevs inte för alla med funktionsnedsättning. Den enskildes möjligheter till självbestämmande i bostäder med särskild service är begränsad och har försvagats. Stödinsatser såsom kontaktperson och ledsagare beviljas sällan vid gruppboende och försvårar möjligheten till individuella val. Rätten till stöd skiljer sig beroende på vilken kommun man bor i, vilket i praktiken hindrar människor från att byta bostadsort utan att riskera att förlora sina stöd. Möjligheten att flytta ihop eller att flytta isär försvåras eller omöjliggörs av regelverk, som inte drabbar personer utan funktionsnedsättning på samma vis. Det finns ett antal enskilda fall där assistans nekats efter flytt till annan kommun.

Bland barn med omfattande behov varnar Socialstyrelsen för att fler barn riskerar att flytta ifrån sina familjer på grund av otillräckligt stöd. Möjligheten att flytta är begränsad på grund av reglerna för bostadsanpassning som ställer högre krav vid byte av bostad.

Det sker en utveckling av samlokalisering av flera boenden på samma plats med servicepersonal i likadana arbetskläder. Sammantaget ser vi en utveckling mot institutionalisering som motverkar integrering i samhället.

Rätten till tillgång till olika former av samhällsservice enligt artikel 19 b är inte säkerställd. Personligt ombud, ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning, finns till exempel inte att tillgå i alla kommuner. Samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är inte heller tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning. Se mer under artikel 9 om Tillgänglighet.


Förslag till rekommendationer artikel 19

  1. Förtydliga i all lagstiftning som rör stödinsatser och serviceformer till personer med funktionsnedsättning, däribland LSS, hur utformningen och omfattningen av insatserna och servicen bidrar till att uppfylla artikel 19, samt att artikeln ska uttolkas enligt den allmänna kommentaren nummer 5 i syfte att garantera ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen för personer med funktionsnedsättning.
  2. Säkerställ rätten till personlig assistans i lagstiftning och att dess utformning, omfattning och nivå på kontantstödet följer den allmänna kommentaren nummer 5, i syfte att garantera ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen för personer med funktionsnedsättning.
  3. Genomför återkommande nationella uppföljningar av stöden till personer med funktionsnedsättning, för att säkerställa att kvaliteten i insatserna i hela landet uppfyller artikel 19 enligt den allmänna kommentaren 5.
  4. Vidta åtgärder för att hindra tidsbegränsade beslut i stöd- och serviceinsatser som ska vara varaktiga, för att säkra stabilitet och bättre levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.
  5. Säkerställ att boende i bostad med särskild service ges möjlighet till självbestämmande, att kunna leva självständigt, att kunna göra sina egna livsval och att styra över sitt eget liv i och utanför hemmet. Säkerställ att ingen är hänvisad till boendeformen enbart på grund av avsaknad av andra stödformer.
  6. Säkerställ i lagstiftning rätten till personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content