Artikel 12

Likhet inför lagen


Lägesanalys

Rekommendationen från 2014 om att införa stödjande beslutsfattande har inte hanterats. Organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning rapporterar att medlemmar blir tilldelade god man eller förvaltare mot deras vilja och att beslut fattas utan det stöd en individ behöver för att fatta egna beslut (stödjande beslutsfattande). Efter Riksrevisionens granskning av gode män och förvaltare föreslogs inga åtgärder från regeringen för att ersätta förvaltarskap som är en form av ställföreträdande beslutsfattande, med stödjande beslutsfattande. Personer med funktionsnedsättning erbjuds inte tillgång till det stöd de kan behöva för att utöva sin rättskapacitet.

Rätten att äga eller ärva egendom (artikel 12:5) begränsas för många personer som på grund av funktionsnedsättning inte har någon förvärvsinkomst. De låga ersättningsnivåerna i socialförsäkringen leder till beroende av ekonomiskt bistånd från kommunen som förutsätter att den enskilde saknar egna tillgångar. De som utförsäkras från socialförsäkringen utan att få ett arbete är hänvisade till ekonomiskt bistånd från kommunen som permanent försörjning, vilket också förutsätter avsaknad av egna tillgångar. (Se vidare under artikel 28 Tillfredställande levnadsstandard och social trygghet.)

Negativa beslut om stödinsatser eller ersättningar inom socialförsäkringen kan ha avgörande betydelse för den enskildes livsföring. Vid en överklagan har den klagande en resursstark myndighet som motpart, men saknar tillgång till eget juridiskt stöd. Personer med funktionsnedsättning erbjuds inte tillgång till det stöd de kan behöva för att utöva sin rättskapacitet. Rättshjälp saknas för att säkerställa stöd till individers anspråk på rättigheter i förvaltningsrätten.


Förslag till rekommendationer artikel 12

  1. Vidta omedelbara åtgärder för att ersätta ställföreträdande beslutsfattande med stödjande beslutsfattande som till fullo överensstämmer med konventionen och allmän kommentar 1, inklusive beaktande av den enskildes rätt att efter egen förmåga själv kunna ge och ta tillbaka sitt samtycke till medicinsk behandling, få tillgång till rättssystemet, rösta, gifta sig och arbeta.
  2. Inför kostnadsfri rättshjälp i förvaltningsrättsliga tvister för personer med funktionsnedsättning.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content