Artikel 13

Tillgång till rättsväsendet


Lägesanalys

Personer med funktionsnedsättning har inte tillgång till rättssystemet på lika villkor som andra och därmed inte lika rätt till en rättvis rättegång som andra. Det handlar såväl om bristande fysisk tillgänglighet som om förutfattade meningar och bristande kunskap inom rättsväsendet. Men framför allt handlar det om begränsade resurser till biträde i domstolen.

Brottsofferdirektivet, rätten att förstå och bli förstådd, har implementerats genom rätt till tolk inom rättsväsendet men ingen hänsyn har tagits till kognitiv tillgänglighet. Det skulle behövas systematiska uppföljningar av praktisk tillämpning och effekter utifrån funktionsnedsättning.

Inom EU finns gratis utbildningar om lagar och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilket saknas i Sverige. Sedan 2016 görs ingen uppföljning av kunskapen inom olika professioner i rättsväsendet från juristutbildning till domstolsväsendet, men den har tidigare uppvisat stora brister. Grundutbildningen för poliser har försämrats efter att ansvaret flyttats från polismyndigheten. Brottsoffer – myndigheten finansierar inte längre forskning om brottsut – satta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar trots att stora brister uppdagats.


Förslag till rekommendationer artikel 13

  1. Utred och besluta om tillräckliga och överkomliga rättshjälpssystem och rättsmedel, inklusive skade – stånd, för personer som hävdar överträdelser av deras mänskliga rättigheter.
  2. Säkerställ och följ upp att grund- och fortsättnings – utbildningar som rör funktioner inom rättsväsendet innehåller kvalitetssäkrade kurser med utgångspunkt i konventionen.
  3. Avsätt budgetmedel för löpande kompetensutveck – ling inom rättsväsendet för att öka kunskap om ett rättighetsperspektiv och rättssäkerheten för personer med funktionsnedsättning.
  4. Finansiera forskning om tillgång till rättsväsendet för att identifiera och åtgärda luckor i rättighetsskyddet i lag och i praktiken.
  5. Ge uppdrag till Domstolsverket att systematiskt åtgärda brister i tillgänglighet till lokaler och kom – munikation för såväl allmänhet som anställda inom rättsväsendet.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content