Artikel 23

Respekt för hem och familj


Lägesanalys

Stödet till familjer där det finns barn eller vuxna med funktionsnedsättning har stora brister. Idag saknas välfungerande alternativ, och tillgången till adekvat stöd varierar i landet. Situationen för familjer där någon har en funktionsnedsättning kännetecknas bland annat av nedskärningar i budget, icke åtgärdade brister i tillgång till information och i samordning mellan dem som ska ge stöd. Det finns stora skillnader över landet. Riksrevisionen påvisade redan 2011 dessa brister i stödet till familjerna. Rapporten ledde till vissa åtgärder men sammantaget är situationen i stort oförändrad, och många gånger ännu sämre.

Familjer med funktionsnedsättning har sämre ekonomi än andra familjer. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har sämre hälsa, fysiskt och psykiskt. De tvingas ofta gå ner i arbetstid med försämrad ekonomi som följd. Luckor och försämringar i socialförsäkringssystemet samt minskat samhällsstöd påverkar försörjning och livsmöjligheter. Hela familjens hälsa och livsmöjligheter påverkas av bristande stöd och en försämrad ekonomi. Riksrevisionens rapport visar även att kvinnor drabbas hårdare.

Det finns indikationer på att antalet barn inom LSS-boenden ökar med anledning av neddragningar inom den statliga personliga assistansen. Dessutom minskar övriga insatser inom LSS riktade till barn och familjer.


Förslag till rekommendationer artikel 23

  1. Utveckla och följ upp ett förstärkt och likvärdigt stöd över hela landet till familjer med barn med funktionsnedsättning. Stödet ska även omfatta stöd i hemmet för barn och föräldrar som behöver det. Stödet ska ta sin utgångspunkt i familjens samlade behov, även i de fall där föräldrar har en funktionsnedsättning.
  2. Utveckla åtgärder som följs upp för tryggad försörjning för familjer där barn och/eller vuxna har funktionsnedsättning.
  3. Utveckla och följ upp effekter av åtgärder, för att kvinnor och mammor till barn med funktionsnedsättning ska få en likvärdig ekonomi, hälsa och lika livsmöjligheter.
  4. Åtgärda, i samverkan med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, de brister i samordning och samverkan mellan olika stödinstanser som identifierades 2011 i Riksrevisionens rapport.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content