Artikel 30

Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott


Lägesanalys

Människor med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga, inte bara som besökare och användare, utan också som producenter av kultur och fritidsaktiviteter. Statens kulturråd ställer krav på tillgänglighet för verksamheter som får statligt stöd, men effekterna har inte följts upp. Finansiering av kultur och fritid varierar mellan kommuner och regioner. Något nationellt regelverk för vilka krav kommuner och regioner ska ställa finns inte.

Tillgänglighet till medier är begränsad. Myndigheten för press, radio och tv har uttalat att frågan om krav på tillgänglighet till Sveriges Radios program ska utredas.

Människors möjlighet att delta i fritidsaktiviteter som kultur och idrott med mera inskränks idag på grund av bristande tillgänglighet, neddragningar av personlig assistans, bristande tillgång till kontaktpersoner och begränsningar i färdtjänst. Vissa grupper hör inte hemma i parasporten, men möter svårigheter i de vanliga idrottsklubbarna där ofta kunskap och nödvändiga anpassningar saknas, exempelvis personer med NPF.

Barn och unga som har funktionsnedsättning rör sig betydligt mindre än andra och är mer stillasittande, med resultat långt under WHO:s rekommendationer.189 Fritidshjälpmedel är mycket svårt att få eller att ens få låna i många landsting och det är stora regionala skillnader. 


Förslag till rekommendationer artikel 30

  1. Säkerställ att det ställs krav på tillgänglighet som omfattar alla funktionsnedsättningar för all offentligt finansierad kultur och idrott, på statlig, regional och kommunal nivå. Säkerställ även att det finns riktlinjer för tillgänglighet och att krav följs upp.
  2. Gör en kartläggning av likvärdig tillgång till att delta i lek, fritidsverksamhet, idrott och kultur för barn och unga. Ta fram en åtgärdsplan för att utjämna regionala skillnader och skillnader mellan pojkar och flickor, så att alla barns fysiska hälsa och sociala delaktighet garanteras.
  3. Säkerställ ökad tillgång till medier utan extra kostnad oavsett plattform när det gäller press, radio och tv.
  4. Gör kontinuerliga kartläggningar av hur tillgången till fritidshjälpmedel, färdtjänst, kontaktpersoner, led – sagare och personlig assistans påverkar människors möjlighet att delta i kulturliv och i fysiska aktiviteter på lika villkor runt om i landet. Om brister identifieras ska en handlingsplan tas fram för att åtgärda dem.
  5. Ge skolinspektionen i uppdrag att göra en kartläggning över alla pojkars och flickors möjlighet att delta i skolans idrottslektioner. Om det finns brister ska åtgärder vidtas, till exempel i form av riktlinjer och handledning för lärare och rektorer.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content