Artikel 6

Kvinnor med funktionsnedsättning


Lägesanalys

Det finns fortfarande betydande hinder för att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning ska garanteras sina rättigheter. Inte sällan orsakas de hinder som begränsar människors rättigheter av ekonomiska faktorer. Kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den grupp vars disponibla inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten, vilket är den relativa fattigdomsgränsen. Det är bara en av många negativa bilder av läget i Sverige för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning, trots konventionens fastslagna rättigheter. Olika villkor för män och kvinnor gäller också på arbetsmarknaden. Det får en direkt effekt på levnadsvillkor och ekonomiska villkor. Det finns en tydlig skillnad mellan hur män och kvinnor får del av samhällets stöd och insatser på arbetsmarknadsområdet. Trots vetskap om den utsatta situationen för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning saknas konkreta åtgärder och positiva resultat när det gäller att systematiskt öka jämställdhet och förhindra våld. Även kunskapsläget brister när det gäller utsattheten för våld för kvinnor med funktionsnedsättning. Det saknas fortfarande systematiskt insamlade och uppdelade data för att kunna göra en intersektionell analys. Det saknas också data om sexuella och reproduktiva hälsorättigheter och fördjupad kunskap om sexuella övergrepp. Det är heller inte möjligt att analysera förekomsten eller följa utvecklingen av våld mot kvinnor med funktionsnedsättning utifrån de jämställdhetsindikatorer som används.


Förslag till rekommendationer artikel 6

  1. Vidta åtgärder för att genom könsuppdelad statistik belysa utvecklingen av ekonomiska förhållanden för kvinnor med funktionsnedsättning och särskilt belysa jämställdhetsperspektivet i arbetsmarknadspolitiken utifrån funktionshinderperspektiv.
  2. Ge uppdrag till myndigheter och lokala och regionala organ, att arbeta intersektionellt, bland annat för att motverka våld och övergrepp mot flickor och kvinnor med funktionsnedsättning, i enlighet med allmän kommentar.
  3. Komplettera insatser i den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor med konkreta åtgärder kring kvinnor med funktionsnedsättning.
  4. Initiera ett arbete hos berörda myndigheter för att säkerställa att utvecklingen av våld och övergrepp mot flickor och kvinnor med funktionsnedsättning kan följas genom statistik och indikatorer.

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content