Artikel 7

Barn med funktionsnedsättning


Lägesanalys

Barn med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld, mobbning och sexuella övergrepp än andra barn. Det saknas dock relevant forskning och fakta om våld mot barn med funktionsnedsättning. Det saknas också ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa kunskap om orsaker och effektiva åtgärder för att skydda barn med funktionsnedsättning från våld och övergrepp. Psykisk ohälsa bland barn och unga med funktionsnedsättning ökar kraftigt. Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är överrepresenterade inom tvångsvården och omhändertas enligt Lagen om vård av unga, av orsaker som beror på konsekvenser av funktionsnedsättningen samt på grund av bristande samhällsstöd i övrigt. Rättsväsendet saknar kompetens att hantera ärenden där barn med funktionsnedsättning är såväl målsägare som misstänkt ung lagöverträdare. Det medför en rättsosäker situation för barn med funktionsnedsättning. Det behövs kompetensutveckling för flertalet personalkategorier då det gäller att uppmärksamma funktionsnedsättning och för att förebygga överrisken för våld mot barn med funktionsnedsättning. Det saknas information som är anpassad för barn med olika funktionsnedsättningar, vilket försvårar för barnet att komma till tals. Det gäller inom flera områden men i synnerhet inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och rättsväsendet.


Förslag till rekommendationer artikel 7

  1. Utveckla skyndsamt en samlad strategi för att driva på och skapa förutsättningar för relevant forskning om psykisk ohälsa bland barn och unga med funktionsnedsättning och om våld mot barn med funktionsnedsättning, för att kunna säkerställa effektiva åtgärder.
  2. . Utveckla fullständigt skydd för barn och unga med funktionsnedsättning från att frihetsberövas på grund av följderna av funktionsnedsättningen.
  3. Utveckla åtgärder och uppföljning för att barn, föräldrar, personal och allmänheten, samt i synnerhet rättsväsendet och beslutsfattare, får likvärdig och adekvat utbildning och information om barn med funktionsnedsättning och funktionsnedsättningarnas konsekvenser.
  4. Utveckla strategier för att alla barn med funktionsnedsättning systematiskt ges möjlighet att komma till tals i frågor som rör dem och har tillgång till adekvat stöd utifrån behov i förhållande till funktionsnedsättning, mognad och ålder.
  5. Ge Barnombudsmannen ett utökat och tydligare uppdrag där funktionsrättsperspektivet finns med. Det innebär krav på kompetens om olika funktionsnedsättningar inom myndigheten.  
  6. Säkerställ att samhällets aktörer har kunskap om relationen mellan CRPD och Barnrättskonventionen när barnkonventionen blir lag

Hjälp oss sprida rapporten!

Klicka på en av knapparna nedan för att dela artikeln på Facebook eller Twitter
Share on facebook
Dela på facebook
Share on twitter
Dela på twitter
Skip to content